fbpx

Concurs

Statut Deschis

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

miercuri, 31 iulie 2024, ora 14.00

E-mail: eess@soros.md

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova – Runda 2

Data publicării
vineri, 21 iunie 2024, ora 17:43

Fundația Soros Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, relansează Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova.

Concursul de de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova se desfășoară în cadrul Programului de granturi al Proiectului “Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” (în continuare – Proiect). Proiectul este implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și Asociația Obștească „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”din 1 februarie 2024 și are durata de 36 de luni.

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) să devină actori importanți, implicați în dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova.

 

Suma totală disponibilă pentru Programul de granturi constituie 3,071,250 EUR. Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 35 granturi.

În cadrul Programului de granturi selectarea beneficiarilor de granturi se va desfășura în 2 etape.

Prima etapă: concurs de selectare a conceptelor de proiect.

A doua etapă: concurs de selectare a proiectelor elaborate de către organizațiile a căror concepte de proiect au fost pre-selectate.


Фонд Сорос Молдова при поддержке Европейского Союза вновь объявляет конкурс по отбору концепций проектов по развитию энергоэффективных сообществ в Республике Молдова.

Конкурс по отбору концепций проектов по развитию энергоэффективных сообществ в Республике Молдова проводится в рамках Грантовой программы проекта „Местные партнерства для энергоэффективности в социальных услугах” (далее – Проект), который реализуется из источников Европейского Союза, софинансируется и внедряется Фондом Сорос Молдова в партнерстве с IP Keystone Moldova и Общественным объединением „Fondul de Inovații Sociale din Moldova” с 1 февраля 2024 года и рассчитан на 36 месяцев.

Проект направлен на расширение возможностей организаций гражданского общества (ОГО), чтобы они стали важными участниками, участвующими в развитии энергоэффективных сообществ в Республике Молдова. Общая сумма, доступная для Программы грантов, составляет 3 071 250 евро. Ожидается, что Фонд Сорос Молдова предоставит не менее 35 грантов.

В рамках Программы грантов отбор бенефициаров грантов будет проводиться в 2 этапа.

Первый этап: конкурс по отбору концепций проектов.

Второй этап: конкурс по отбору проектов, разработанных организациями, чьи концепции проектов прошли предварительный отбор.

Criterii de eligibitate

Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social, nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Potențialii aplicanți sau partenerii acestora, nu pot participa în cadrul concursurilor de granturi sau primi finanțare prin intermediul unui contract de grant, dacă aceștia se află în una din situațiile listate în Secțiunea 2.6.10.1 din PRAG (Practical guide on contract procedures for European Union external action).

Secțiunea este disponibilă la: 2.6.10.1. Criteriile de excludere – privind participarea în proceduri de achiziții sau concursurile de grant finanțate din fondurile Uniunii Europene

Nota bene. Partidele politice, cultele religioase, persoanele fizice, agenții economici nu sunt eligibili pentru a participa la acest Program de granturi.

 

Numărul de Concepte de proiect depuse de o organizație
O organizație poate depune cel mult 2 concepte de proiect, dar poate beneficia de finanțarea doar a unei singure solicitări în cadrul competiției.
Autoritățile publice pot oferi suport/colabora la implementarea proiectelor cu mai multe organizații concomitent.
Confirmarea parteneriatului creat va fi dovedită prin Acordul de parteneriat semnat între Aplicant și Autoritatea publică locală/centrală. Un model orientativ de Acord de parteneriat găsiți în setul de Anexe a Concursului.

Cofinanțarea proiectului
Pentru a fi eligibili spre finanțare Aplicantul și partenerul de implementare – Autoritatea publică, trebuie să asigure cofinanțarea proiectului, valoarea cumulată fiind în proporție de cel puțin 10% din bugetul total al lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii.
La etapa de Concepte de proiect, confirmarea angajamentului privind asigurarea cofinanțării pentru fiecare din parteneri va constitui:
a) Aplicant – scrisoare de confirmare a angajamentului cu mențiunea surselor și valoarea estimativă a cofinanțării, semnată de Administratorul organizației;
b) Autoritate Publică – scrisoare de confirmare a angajamentului cu mențiunea surselor și valoarea estimativă a cofinanțării, semnată de reprezentantul desemnat al autorității publice.
În cazul pre-selectării Conceptului de proiect, Aplicantul și partenerul de implementare, obligator, vor confirma asigurarea cofinanțării la etapa scrierii propunerii de proiect depline.
Confirmarea asigurării cofinanțării va constitui decizia entității care oferă cofinanțarea, în care se va menționa valoarea cofinanțării și, cumulativ pentru Aplicant și partenerul de implementare, va fi minim 10% din costurile totale ale lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii.


К участию допускаются некоммерческие, неполитические организации, работающие в социальной сфере и зарегистрированные в Республике Молдова. Организации должны нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не выступая в качестве посредника. Субгранты не принимаются.

Потенциальные заявители или их партнеры не могут участвовать в конкурсах грантов или получать финансирование по грантовому контракту, если они находятся в одной из ситуаций, перечисленных в разделе 2.6.10.1 PRAG (Практическое руководство по

Примечание. Политические партии, религиозные организации, частные лица, экономические агенты не имеют права участвовать в данной Программе грантов.

Количество концепций проектов, представленных организацией
Организация может представить не более 2 концепций проектов, но получить финансирование может только одна заявка на конкурс.
Органы государственной власти могут поддерживать/сотрудничать в реализации проектов с несколькими организациями одновременно.
Подтверждением созданного партнерства будет являться Соглашение о партнерстве, подписанное между заявителем и местным/центральным органом государственной власти. Примерный образец соглашения о партнерстве содержится в Приложении к конкурсу.

Софинансирование проекта
Для того чтобы иметь право на финансирование, Заявитель и партнер по реализации проекта – Орган государственной власти – должны обеспечить софинансирование проекта, причем общая сумма должна составлять не менее 10% от общего бюджета работ по повышению энергоэффективности здания.
На стадии Концепции проекта подтверждение обязательств по обеспечению софинансирования для каждого из партнеров будет представлять собой:
(a) Заявитель – письмо о подтверждении обязательств с указанием источников и предполагаемой суммы софинансирования, подписанное администратором организации;
b) Орган государственной власти – письмо о подтверждении обязательств с указанием источников и предполагаемой суммы софинансирования, подписанное уполномоченным представителем органа государственной власти.
В случае предварительного отбора концепции проекта Заявитель и Партнер-исполнитель в обязательном порядке должны подтвердить гарантии софинансирования на этапе написания полного предложения по проекту.
Подтверждение софинансирования является решением органа софинансирования, в котором указывается сумма софинансирования, которая в совокупности для заявителя и партнера по реализации должна составлять не менее 10% от общей стоимости работ по повышению энергоэффективности здания.

Depunerea dosarului de participare

Dosarul conceptului de proiect va fi expediat în format electronic la adresa eess@soros.md, cu mențiunea “RFP 2024/EUP450965/2– Program de granturi”.

Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarului. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspundere pentru documentele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 31 iulie 2024, ora 14.00.

Pentru a participa la sesiunile de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând următorul formular: Formular de participare la sesiuni de informare.


Досье с концепцией проекта должно быть отправлено в электронном виде по адресу eess@soros.md с пометкой „RFP 2024/EUP450965/2- Program de granturi”.

Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, рассматриваться не будут.

NB: Пожалуйста, убедитесь, что вы получили подтверждающее сообщение о получении вашей заявки. В противном случае Фонд не несет ответственности за электронные документы, отправленные, но не полученные.

Крайний срок подачи заявки – 31 июля 2024 года в 14.00.

Для того, чтобы принять участие в информационных сессиях, желающим предлагается зарегистрироваться, заполнив следующую форму: Форма участия

Informația suplimentară poate fi obținută de la:

Daniela Leahu