Soros Foundation Moldova (FSM)

Alte inițiative

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Republica Moldova

Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației în Moldova a oferit un cadru care a facilitat buna desfășurare a reformelor în domeniul educației, prin implicarea activă atât a factorilor decizionali, cât și a diverșilor actori educaționali și a reprezentanților societății civile. Proiectul a fost inițiat grație Programului de Sprijinire a Educației (PSE) și finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă.

Beneficiari direcți și indirecți ai proiectului sunt actorii educaționali, implicați în procesul de transformare a educației în Republica Moldova: autoritățile naționale și locale, managerii școlilor, învățătorii, elevii, părinții, ONG și centrele analitice active în domeniul educațional și, în final, întreaga societate.

Perioada de implementare: aprilie 2014 – aprilie 2015, cu extinderea ulterioară până în decembrie 2016 pe anumite componente.

Fonduri disponibile inițial pentru acest proiect: 1 426 500 dolari SUA, dintre care 931 647 dolari SUA administrate prin intermediul Fundației.

În mai 2015, bugetul proiectului a fost suplimentat de PSE cu 100,000 dolari SUA pentru a asigura continuitatea activităților desfășurate în primul an de implementare a acestuia (aprilie 2014 - mai 2015) până la finele lui decembrie 2015, iar ulterior s-au alocat resurse suplimentare pentru Componenta II în mărime de 100,000 dolari SUA pentru sprijinirea activităților pe parcursul a. 2016.

Mai multe informații despre activitățile implementate în 2014-2015 puteți afla, accesând aici și aici.

Scopul și obiectivele proiectului au constat în acordarea asistenței tehnice Ministerului Educației din Moldova în vederea implementării reformelor în domeniul educației prin angajarea tuturor părților interesate în efortul de elaborare de politici educaționale constructive și eficiente. Concomitent, proiectul a facilitat implicarea organizațiilor societății civile într-un dialog constructiv cu diverși actori educaționali printr-un proces de consultare și amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale și angajării societății în monitorizarea mersului reformelor în educație, asigurarea transparenței decizionale și responsabilizării autorităților din domeniul educațional la nivel central și local.

Proiectul s-a constituit din trei Componente majore:

  1. Sprijinirea activităților Grupurilor de lucru pentru reforma curriculară
  2. Consens social pentru educație/ Angajarea societății civile în sprijinirea reformelor din educație
  3. Laboratoare de învățare pentru școli – crearea Claselor Multimedia

Activitățile din cadrul Proiectului PSREM preconizate pentru 2016

În urma evaluării rezultatelor obținute prin proiectele derulate pe parcursul 2014-2015 în cadrul Componentei II, s-a constatat că aceste inițiative au contribuit considerabil la informarea continuă a societății asupra mersului reformelor în educație, au facilitat implicarea cetățenilor în dezbaterea publică a problemelor din domeniu, au asigurat vizibilitatea reformelor din educație în spațiul public, oferind oportunități pentru participare și angajare într-un dialog axat pe proces și rezultate semnificative, ceea ce a condus la schimbarea percepției publicului asupra reformelor în domeniu.

Aceste finalități au încurajat Programul PSE/FSD să continuă sprijinirea în 2016 a acestor parteneri pentru a păstra capitalul social acumulat și a menține interesul publicului față de reformele inițiate.

În cadrul ședinței Senatului din 15 decembrie 2015 au fost aprobate propunerile de proiect, elaborate de cele trei organizații-partenere ale Proiectului de Sprijinire a Reformelor în Educație, după cum urmează:

1. Institutul de Politici PubliceObservatorul societății civile în reformarea educației
Perioada implementare: ianuarie-noiembrie 2016
Buget: 50,000 USD

Proiectul îşi propune să direcționeze contribuția societății civile spre orientarea politicilor educaționale în sprijinul dezvoltării unui învățământ accesibil pentru toți și fiecare, axându-se pe următoarele obiective:

  • Monitorizarea reformelor în educaţie şi racordarea acestora la cerinţele unei societăți a cunoașterii.
  • Diminuarea corupţiei în educaţie, promovarea eticii pedagogice şi a integrității academice.
  • Creşterea transparenței şi mobilizarea opiniei publice în susţinerea reformelor în educaţie.

Obiectivele propuse vor fi atinse prin diverse modalități: publicarea periodică a unor analize (policy briefs) în domeniul educaţiei; elaborarea şi publicarea de studii de politici educaţionale; efectuarea şi diseminarea rezultatelor unui sondaj reprezentativ la nivel naţional referitor la plăţile informale în învățământ; organizarea de dezbateri publice; publicarea datelor despre rezultatele învăţării şi eficienţei fiecărei instituţii de învăţământ general etc.

Diminuarea plăţilor informale şi a corupţiei academice din învăţământul general se va efectua prin desfăşurarea unui sondaj sociologic reprezentativ la nivel naţional şi diseminarea rezultatelor acestuia. Datele colectate în cadrul sondajului vor fi comparate cu cele ale sondajelor similare efectuate de IPP în anii 2006 şi 2013, fapt ce va permite identificarea tendinţelor şi problemelor legare de combaterea corupţiei în învăţământul general.

În urma implementării proiectului vor fi create premise pentru creşterea gradului de implicare a elevilor, părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii, sporirea calităţii învăţământului, diminuarea practicilor de corupţie academică şi de mistificări în evaluarea rezultatelor învățării etc.

2. Asociația CATALACTICA MoldovaE DUrabil + Activizarea părinţilor, actori de bază ai sistemului educațional
Perioada implementare: februarie-octombrie 2016
Buget solicitat: 32,600 USD

Activitățile propuse vor prelungi și amplifica rezultatele proiectelor anterioare și vor viza identificarea unor mecanisme sociale de suport pentru susținerea familiilor vulnerabile și responsabilizarea părinților privind educația copiilor și cooperarea cu școala.

Din analiza cadrului legal privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale în Republica Moldova se constată necesitatea de dezvoltare a abilităților, competențelor parentale, precum și a unor servicii specializate de educație parentală. Proiectele implementate anterior au relevat importanţa majoră a părinţilor, ca parte a problemei, dar şi a soluţiei oricărui scenariu de dezvoltare socioeducaţională. Astfel, echipa de implementare își propune să construiască un cadru al interacţiunii şcoală-comunitate, prin organizarea mai multor tipuri de activităţi de tip Şcoala părinţilor și să creeze un cadru de facilitare a interacţiunii părinţilor şi elevilor, ce va oferi posibilitatea monitorizării acestei interacţiuni.

În cadrul proiectului se va efectua o cercetare calitativă a procesului de generare a premiselor favorabile creşterii coeziunii sociale la nivel local prin activizarea parteneriatului şcoală-comunitate, abordându-se două studii de caz: Lupa Recea, raionul Strășeni și Racovăț, raionul Soroca, unde spiritul comunitar şi solidaritatea socială reprezintă valori cu o importantă dezirabilitate socială. La finalul proiectului se dorește:

  • sporirea interesului public față de problema rolului părinților în reformarea sistemului educațional;
  • valorizarea experienței coordonatorilor locali ca persoane-cheie pentru inițative similare;
  • îmbunătățirea modului de interacțiune în parteneriatul școală-comunitate.

3. Centrul Educațional ProDidacticaDezvoltarea Resurselor Umane în Educație: de la idei strategice la acțiuni durabile
Perioada implementare: februarie-iunie 2016
Buget solicitat: 19,500 USD

La elaborarea acestui proiect, echipa Centrului ProDidactica a ținut cont de faptul că în ultima perioadă, prin efortul susținut al Ministerului Educației și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, au fost elaborate o serie de documente strategice și studii care semnalează probleme majore cu care se confruntă sistemul educațional din Republica Moldova, inclusiv cele legate de dezvoltarea resurselor umane, deficitul și fluctuația de personal didactic, nemulțumirile legate de salarizare și condițiile de muncă, dar și statutul social nesatisfăcător al cadrelor didactice. În acest context, echipa de implementare își propune să organizeze o campanie de advocacy în vederea aprobării și implementării Programului Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Educație, aflat în prezent la etapa de discuții publice și să sensibilizeze opinia publică, inclusiv factorii de decizie și actorii educaționali, referitor la rolul crucial al cadrului didactic și importanța soluționării operative a problemelor ce țin de dezvoltarea resurselor umane în educație.

Activitățile din cadrul acestui proiect vor facilita crearea unui spațiu de discuții în vederea identificării căilor de implementare calitativă a acțiunilor propuse, prin implicarea actorilor educaționali, în special elevi de liceu și tineri specialiști, dar și a reprezentanților APL și decidenților de la nivelul doi. Pe lângă aparițiile din mass-media și reflectarea evenimentelor în revista Didactica Pro…, organizatorii își propun organizarea unei Mese rotunde cu participarea funcționarilor publici și a decidenților politici, în cadrul căreia se vor articula pozițiile referitoare la pași concreți de implementare a Programului. Proiectul se va încheia prin organizarea unei Conferințe tematice la nivel național, cu participarea experților din România, a factorilor de decizie și a diverșilor actori educaționali, având drept scop atât atenționarea opiniei publice despre necesitatea implementării dezideratelor acestui Program, cât și despre efectele negative pe care le comportă tergiversarea acestuia. Impactul pe termen lung se va concretiza în implicarea conștientă și în cunoștință de cauză în procesul de realizare a acțiunilor axate pe dezvoltarea resurselor umane, moment decisiv în asigurarea bunului mers al reformelor în domeniul educațional.

Directorul proiectului SRE: Ana Corețchi, acoretchi@soros.md